Skip to content Skip to footer
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 1. PENHAD olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Pendik Halk Dansları Topluluğu Derneği (“PENHAD”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak https://penhad.com (“Web Sitesi”) işletilmesi kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.penhad.com adresinden PENHAD Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Gizlilik Politikası”) ulaşabilirsiniz.
 • Toplanan Kişisel Verileriniz (MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ)

KVKK uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, PENHAD tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verileriniz (ad, soyadı)
 • İletişim Verileriniz (e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres, il, ilçe)
 • Finansal Verileriniz (kredi kartı bilgileriniz)
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/2 uyarınca; “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak PENHAD tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Bilet satın almak suretiyle PENHAD hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşteriler ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca; açık rızanızın varlığı halinde, PENHAD tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
  Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve PENHAD tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Web Sitemizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması.

Kişisel Verileriniz Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

PENHAD tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, PENHAD’un hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8/2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Web Sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da “Online Bilet” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla PENHAD’un sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak PENHAD tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi
  (KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, HAKLARINIZ VE BAŞVURU)

PENHAD, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, PENHAD Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz PENHAD tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bildirim

PENHAD’ın kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. PENHAD, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, www.penhad.com adresimizden ulaşabileceğiniz PENHAD KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Batı Mah. Ankara Cd. No: 20 (15 Temmuz Şehitler Camii yanı) 34480 PENDİK – İSTANBUL başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde veya [email protected] adresine e-posta göndererek PENHAD’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 • İzniniz ve Açık Rızanız (Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni)

PENHAD, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

PENHAD, doğrudan veya dolaylı olarak genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ayrıca açık rıza almaktadır.

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, PENHAD Akvarum tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Sizinle iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda “İptal” hakkınızı kullanabilirsiniz. İptal hakkınızı kullanmanız halinde sizinle iletişime geçilmeyecek, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri elektronik iletiler aracılığı ile yapılmayacaktır. PENHAD’dan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta veya sms kanalıyla elektronik ileti almanız amacıyla iki farklı “opt-in” mekanizması sunulmuştur. Söz konusu “opt-in” kutucuklarını açıkça izin vermek üzere ayrı ayrı işaretlemediğiniz sürece kişisel verileriniz PENHAD tarafından işlenmeyecek ve PENHAD’dan herhangi bir elektronik ileti almayacaksınız.  Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızdan sunulan elektronik iletilere daha sonra bir son vermek isterseniz, e-posta göndermemiz durumunda, her e-postanın içinde yer alan “opt-out” linkini tıklayarak tercihinizi iptal edebilirsiniz. SMS üzerinden iptal işleminizi 4607’ye ücretsiz EMR yazıp SMS göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

 • Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu Web Sitesini kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sitemizde, Gizlilik Politikası’nın, Aydınlatma Metni’nin ve Çerez Politikası’nın en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

 • Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki “Yardım” kısmından “çerezler” seçeneğini arayın.

 • Çerez Politikası
 • Dijital Servisler ve Güvenlik İlkeleri

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için, PENHAD SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. PENHAD, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1×1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, PENHAD de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak PENHAD, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle PENHAD Web Sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, PENHAD Web Sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

İçeriğin Kullanımı

Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. PENHAD’un Kullanım Koşulları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Uyarılar

PENHAD ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter,linkedin, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Aydınlatma Metni kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Açık Rıza Metni (KVKK)

PENHAD Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine ve PENHAD’ın yurt içinde ve yurt dışında bulunan PENHAD Grup Şirketleri, iştirakleri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla paylaşmasına ve bu kapsamda yurt dışına aktarılmasına kendi hür irademle rıza veriyorum.

İletişim İzni (ETK)

Ayrıca, aşağıda belirttiğim iletişim kanaları aracılığıyla, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, duyuru ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlar ile tarafımla iletişim kurulmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine rıza veriyorum.

▢ E-Posta                              

▢ Kısa Mesaj (sms)

▢ Telefon